CzechEnglishSlovak
CzechEnglishSlovak

3~400/~230V