CzechEnglishSlovak
Search
Close this search box.
CzechEnglishSlovak

Výkon tepelného čerpadla

Volba výkonu tepelného čerpadla

Při hledání správného tepelného čerpadla je jedním z rozhodujících faktorů jeho výkon. Klíčové je zvážit tepelnou ztrátu domu, okolní povětrnostní podmínky a velikost objektu, který má být vytápěn. Proto se doporučuje tuto volbu konkrétního tepelného čerpadla konzultovat se specialistou. 

Co Představuje Tepelná Ztráta Domu?

Tepelná ztráta domu vyjadřuje množství tepelné energie, která uniká z budovy do okolí. Teplo může utíkat různými místy, jako jsou stěny, okna, střecha, dveře a mnoho dalšího. Proto je potřeba si vyřídit před pořízením tepelného čerpadla kontrolu tepelných ztrát

Jaký výkon zvolit pro vytápění domu?

Volba výkonu pro vytápění domu závisí na velikosti a izolaci budovy, požadované teplotě topné vody a venkovními podmínkami. Je důležité pořídit tepelné čerpadlo které nebude zbytečně předimenzované ( tepelné čerpadlo s příliš velkým výkonem ), pokud tak učiníte tak je velká pravděpodobnost, že tepelné čerpadlo bude využívat zbytečně moc energie na provoz. Pokud ale zvolíte poddimenzované tepelné čerpadlo budete se potýkat s vysokou energetickou spotřebou, větším opotřebením a větší hlučností. Doporučujeme proto výběr konzultovat s odborníkem.

Co je to COP tepelného čerpadla?

COP (Coefficient of Performance) je klíčovým ukazatelem účinnosti tepelného čerpadla. Tento koeficient vyjadřuje poměr mezi teplem, který tepelné čerpadlo dodává do prostoru, a množstvím energie, kterou spotřebovává. Jinými slovy, COP udává, kolik tepla čerpadlo vyprodukuje ve srovnání s množstvím energie, kterou musí pro svůj provoz spotřebovat.

Představme si to jednoduše: Pokud má tepelné čerpadlo COP 4, znamená to, že čerpadlo vyprodukuje 4krát více tepla, než je množství energie, kterou spotřebovává.

Vztah COP a účinnosti čerpadla

Je důležité si uvědomit, že hodnota COP není statická. Mění se v závislosti na různých faktorech, především na teplotě okolí. Teplota prostředí, ve kterém tepelné čerpadlo pracuje, ovlivňuje jeho účinnost. Obecně platí, že čím je teplota okolí nižší, tím se COP snižuje, protože čerpadlo musí více pracovat.

Prodloužení životnosti tepelného čerpadla závisí na mnoha faktorech. Zde jsou některé z nich :

  1. Pravidelná údržba: Pravidelná údržba je zásadní pro dlouhou životnost tepelného čerpadla. Zahrnuje čištění filtrů, kontrolu chladicího média, prověření stavu izolace a dalších součástí. Pravidelné kontroly zamezí možným poruchám a zajišťují optimální výkon.

  2. Kvalitní instalace: Správná instalace je klíčem k dlouhé životnosti tepelného čerpadla. Důkladné provedení instalace, zajištění stabilního a vhodného umístění zařízení je nezbytné pro jeho optimální fungování.

  3. Prevence proti povětrnostním podmínkám: Aby se minimalizovaly negativní účinky povětrnostních podmínek na tepelné čerpadlo, lze zvážit instalaci přístřešku nebo základu, který chrání zařízení před nepříznivými vnějšími vlivy.

Návratnost investice do tepelného čerpadla lze vypočítat porovnáním ročních úspor s náklady na samotné tepelné čerpadlo a jeho instalaci.

Vzorec pro výpočet této návratnosti (zkráceně ROI ) je založen na poměru úspor a nákladů. Úspory ročně zahrnují rozdíl mezi náklady na vytápění před instalací tepelného čerpadla a po jeho nainstalování. To může být například úspora spotřeby elektřiny nebo plynu, které byly potřebné pro vytápění před instalací tepelného čerpadla. Náklady na tepelné čerpadlo zahrnují pořizovací cenu za samotné zařízení a náklady na jeho instalaci.

Výsledný poměr je vyjádřený procentuálně a indikuje, jak rychle by měly náklady na tepelné čerpadlo být kompenzovány úsporami v provozních nákladech.

Zde jsou kroky pro výpočet:

  1. Úspory ročně: Spočítáme rozdíl mezi náklady na vytápění před instalací tepelného čerpadla a náklady po jeho instalaci. To může zahrnovat úspory spotřeby elektřiny nebo plynu, které byly před instalací tepelného čerpadla potřebné k vytápění.
  2. Náklady na tepelné čerpadlo: Zahrnují pořizovací cenu tepelného čerpadla a náklady na jeho instalaci.
  3. Výpočet návratnosti: Úspory ročně se dělí náklady na tepelné čerpadlo a výsledek se násobí 100 pro zobrazení v procentech.

Pro příklad, pokud jsou úspory ročně 35.000 Kč a náklady na tepelné čerpadlo činí 250.000 Kč:

ROI = (Úspory ročně / Náklady na tepelné čerpadlo) × 100 = 14%

( tento příklad je pouze ukázkový, každá domácnost bude mít jinou návratnost investice do tepelného čerpadla )